Szkolenia specjalistyczne przemysłowe

Dedykowane są pracownikom różnych branż. Ich celem jest maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych prac, zrozumienie ryzyka i nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia.

Szkolenia specjalistyczne przemysłowe:

Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązkami i zasadami odpowiedzialności w dziedzinie BHP, czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami, a także nabycie umiejętności wykonywania prac w sposób bezpieczny, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Zakres szkolenia wstępnego BHP:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zakresy szkoleń specjalistycznych przemysłowych są szczegółowo opisane w ulotce: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego udzielania pierwszej pomocy medycznej w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego i zawodowego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć właściwie ocenić zastaną sytuację, efektywnie wezwać pomoc oraz bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych.

Zakres szkolenia:

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy.
 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 3. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 4. Wezwanie pomocy.
 5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Pozycja boczna bezpieczna.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
 7. Omdlenia, atak serca, padaczka, wstrząs.
 8. Zakrztuszenia, zadławienia, podtopienia.
 9. Ewakuacja.
 10. Krwotoki, rany i oparzenia.
 11. Urazy kostno - stawowe
 12. Użądlenia, zatrucia.
 13. Wyposażenie apteczki.

Zakresy szkoleń specjalistycznych przemysłowych są szczegółowo opisane w ulotce: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Informacje dodatkowe:
Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin.
Ilość uczestników szkolenia: nieograniczona

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oceny zagrożeń związanych z zagrożeniem pożarowym, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, postępowania w razie pożaru i wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, prawidłowego przeprowadzenia ewakuacji.

Zakres szkolenia:

 1. organizacja ochrony przeciwpożarowej
 2. przyczyny powstawania pożarów
 3. pożar i zjawiska mu towarzyszące
 4. metody gaszenia pożarów
 5. środki gaśnicze
 6. grupy pożarów
 7. podręczny sprzęt gaśniczy
 8. techniczne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
 9. zasady postępowania w przypadku powstania pożaru

Zakresy szkoleń specjalistycznych przemysłowych są szczegółowo opisane w ulotce: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Informacje dodatkowe:
Czas trwania szkolenia: minimum 4 godzin
Ilość uczestników szkolenia: nieograniczona

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zmniejszenie ryzyka powstania u pracownika urazu fizycznego w wyniku niezgodnego z przepisami i zasadami BHP ręcznego przemieszczania ładunków.

Zakres szkolenia:

 1. europejskie i krajowe przepisy prawa dotyczące bhp
 2. anatomia układu kostnego i mięśniowego
 3. ocena ryzyka zawodowego
 4. sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej
 5. zasady wykonywania ręcznych prac transportowych
 6. normy i wymagania techniczne
 7. techniki dźwigania i przenoszenia
 8. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Zakresy szkoleń specjalistycznych przemysłowych są szczegółowo opisane w ulotce: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Informacje dodatkowe:
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Ilość uczestników szkolenia: nieograniczona

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracy na wysokości, rodzajów i zasad użytkowania Środków Ochrony Indywidualnej oraz systemów asekuracyjnych chroniących przed upadkiem z wysokości, procedur ratowniczych wykorzystywanych w przypadku wystąpienia zagrożenia

Zakres szkolenia:

 1. przepisy prawa – globalne i krajowe
 2. szelki bezpieczeństwa
 3. linki bezpieczeństwa z amortyzatorem
 4. linki stabilizujące pozycję pracy
 5. urządzenia samozaciskowe
 6. urządzenia samohamowne
 7. punkty kotwiczące
 8. urządzenia ewakuacyjne
 9. negatywne skutki długotrwałego przebywania w pozycji wiszącej
 10. techniki ewakuacji
 11. działania ratownicze

Zakresy szkoleń specjalistycznych przemysłowych są szczegółowo opisane w ulotce: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Informacje dodatkowe:
Czas trwania szkolenia: minimum 16 godzin.
Wymagania formalne: aktualne zaświadczenie lekarskie do pracy powyżej 3 metrów,
Ważność certyfikatu: 2 lata
Ilość uczestników szkolenia: do 12 osób

Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników niezbędnych umiejętności do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, zapoznanie z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami ich rozpoznawania i kontrolowania oraz likwidacji ich skutków. Ponadto nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia działań ratowniczych osób poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Zakres szkolenia:

 1. przepisy prawa
 2. identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 3. urządzenia pomiarowe do badania składu atmosfery
 4. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 5. sprzęt ratowniczy i asekuracyjny
 6. zabezpieczenie prac prowadzonych w zamkniętych i ograniczonych przestrzeniach
 7. organizacja działań ratowniczych z zamkniętych i ograniczonych przestrzeni

Zakresy szkoleń specjalistycznych przemysłowych są szczegółowo opisane w ulotce: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Informacje dodatkowe:
Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Ważność certyfikatu: 2 lata
Ilość uczestników szkolenia: do 8 osób

Szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa ma na celu nabycie przez pracowników podstawowych umiejętności pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach oraz właściwego reagowania w przypadku sytuacji awaryjnej. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu zagrożeń chemicznych występujących w środowisku pracy, sposobów ich rozpoznawania i kontrolowania oraz likwidacji skutków tych niebezpieczeństw.

Zakres szkolenia:

 1. Przepisy prawa – międzynarodowe i krajowe
 2. Klasyfikacja niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
 3. Skutki toksycznego działania substancji chemicznych
 4. Oddziaływanie szkodliwych substancji chemicznych na organizm ludzki
 5. Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy
 6. Oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin
 7. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
 8. Ocena ryzyka zawodowego
 9. Zbiorowe i indywidualne środki ochrony
 10. Metody likwidacji wycieków substancji chemicznych
 11. Charakterystyka wybranych substancji chemicznych

Zakresy szkoleń specjalistycznych przemysłowych są szczegółowo opisane w ulotce: Pobierz ulotkę Sprawdź dostępność

Informacje dodatkowe:
Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin
Ilość uczestników szkolenia: nieograniczona

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Pobierz ulotkę

Poznaj szczegółowe programy każdego ze specjalistycznych szkoleń przemysłowych! Postaw na profesjonalnych instruktorów i zdobądź nowe kwalifikacje już teraz.

Sprawdź
Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci wybrać szkolenie

Nie wiesz, który kurs najbardziej umocni Twoją pozycję w branży? Jakie umiejętności są najbardziej cenione na rynku? Wypełnij formularz kontaktowy.

Kontakt