Dofinansowania

Sprawdź, czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do twojego szkolenia w windhunter_academy. To doskonałe rozwiązanie, aby podwyższyć kwalifikacje swojego zespołu.

BUR

Baza Usług Rozwojowych (BUR) stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki funkcjonalności BUR przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia z dofinansowaniem z funduszy europejskich (źródło: PARP)

Dnia 23 sierpnia 2018 firma windhunter academy została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych co umożliwia pozyskanie dofinansowania do Państwa szkolenia. W bazie znajdziecie Państwo wszystkie szkolenia min. GWO Basic Safety Training oraz Refresher, Basic Technical Training, Advanced Rescue Training oraz UDT. Wartość dofinansowania do szkoleń wynosi od 50% do nawet 80%!

Kto może skorzystać z oferty szkoleń?

Baza jest portalem dostępnym dla każdego użytkownika – zapisywanie się na usługi jest możliwe po utworzeniu konta w systemie. Konto może utworzyć zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo.

Kto może uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie.

Na stronie znajdą Państwo informacje dotyczące dofinansowania w danym województwie, a poprzez stronę wybierając województwo i miejscowość znajdą Państwo operatora o którym mowa w pkt 2. skąd można pozyskać dofinansowanie. Kontaktując się z wybranym operatorem należy wypełnić formularz zgłaszając chęć uczestnictwa w danym szkoleniu. Po weryfikacji otrzymają Państwo ID wsparcia, które rejestrowane jest w Bazie Usług Rozwojowych. ID jest niezbędne aby pozyskać dofinansowanie.

Otrzymałem dofinansowanie na usługę jednak nie widzę ID wsparcia na moim koncie.

ID wsparcia w Bazie nadaje Operator, czyli podmiot, z którym podpisali Państwo umowę o dofinansowanie. W przypadku, kiedy ID wsparcia nie pojawia się zalecamy kontakt z Operatorem (źródło: PARP) Filmy instruktażowe dostępne tutaj

Jak mogę zapisać się na usługę jeżeli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w celu zgłoszenia się na szkolenie również powinna utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Następnie dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego jako pracownik, w sposób opisany w odpowiedzi na pytanie powyżej. Dokonując zapisu na usługę w formularzu zgłoszeniowym wskazuje siebie jako pracownika, który będzie uczestniczył w danej usłudze. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

Jak mogę wysłać pracownika na szkolenie?

Pracodawca, który chce delegować swojego pracownika/-ów na szkolenie powinien utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Pracownik natomiast powinien w tym celu zarejestrować się w Bazie (utworzyć indywidualne konto imienne). Kolejnym krokiem, który umożliwi zgłoszenie pracownika/-ów na szkolenie jest zaproszenie go/ich do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (pracodawcy) jako pracownika. Można to uczynić na dwa sposoby:
- Pracownik po zalogowaniu na swoje konto indywidualne, z zakładki Zaproszenia / wnioski wnioskuje do pracodawcy o dodanie go do profilu Uczestnika Instytucjonalnego jako pracownik (niezbędne jest podanie numeru NIP pracodawcy). Wniosek przesyłany jest do pracodawcy i oczekuje na jego akceptację.
- Pracodawca po zalogowaniu na swoje konto indywidualne wybiera opcję „Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny” a następnie obok nazwy firmy klika w przycisk PLAY (kółko z trójkątem w środku „pracuj jako”). Następnie z zakładki „Pracownicy” wysyła do swoich pracowników zaproszenia o dołączenie pracowników do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (konieczne jest podanie numeru PESEL pracowników). Zaproszenie przesyłane jest do pracownika i oczekuje na jego akceptację. Po dodaniu wszystkich pracowników do profilu firmy pracodawca wybiera usługę, z której chce skorzystać i wybiera opcję „Zapisz na usługę”. W formularzu zgłoszeniowym na usługę pracodawca wskazuję, którzy pracownicy będą uczestniczyli w danej usłudze. Dokonując zapisu na usługę, na którą przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie od Operatora, przy nazwisku pracownika należy z listy rozwijanej wybrać przyznany przez Operatora numer ID wsparcia. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

Jak wygląda realizacja usługi krok po kroku?

Realizacja usługi „krok po kroku” na przykładzie województwa zachodniopomorskiego:

  1. Rejestracja przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych
  2. Rejestracja pracowników w Bazie Usług Rozwojowych
  3. Dodanie pracowników do danego pracodawcy w systemie BUR pkt 3 i 4
  4. Zgłoszenie się do operatora dysponującego środkami finansowymi. W województwie zachodniopomorskim są nimi min. : ZARR, FUR, KARR
  5. Wypełnienie formularza i weryfikacja zgłoszenia
  6. Otrzymanie ID wsparcia od operatora, które powinno ukazać się również na stronie BUR
  7. Zapisanie się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych
KFS

KFS W Polsce istnieje kilka sposobów uzyskania wsparcia finansowego w celu podniesienia bądź zdobycia nowych kompetencji. Jedną z metod jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), który stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne.

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 117).

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

O dofinansowanie mogą wystąpić wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia zasobami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Jakie koszty mogą zostać pokryte w ramach dofinansowania KFS?

Szkolenia, kursy i studia podyplomowe, które przyczynią się do podniesienia kompetencji pracownika oraz samego pracodawcy.

Jak ubiegać się o środki z KFS?

Pracodawca planujący przeszkolić pracownika musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności w tym wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie)

W jakiej wysokości środki mogą być przyznane w ramach KFS?

- 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców,
- 80% kosztów kształcenia dla pozostałych firm,
Jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia dla jednego pracownika w danym roku.

Urząd pracy

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy lub osobą pracująca w wieku 45 lat lub powyżej, ta opcja dofinansowania jest dedykowana dla Ciebie. Aby z niej skorzystać należy skontaktować się z Urzędem Pracy w mieście, w którym mieszkamy aby uzyskać niezbędne informacje. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

Czym są szkolenia?

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
1. osoba bezrobotna,
2. osoba poszukująca pracy:
- będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
- pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
- otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
- uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
- będąca żołnierzem rezerwy,
- pobierająca rentę szkoleniową,
- pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
- będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
- będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
3. pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (urząd pracy) w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, ale gdy wymaga tego program – do 12 miesięcy. Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a gdy wymaga tego program – do 24 miesięcy.

Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?

O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby:
1. można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy;
2. można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
3. można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej –wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków (pomocnym źródłem informacji o ofertach szkoleń jest baza danych: http://stor.praca.gov.pl;
4. można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia.

Szkolenie w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez starostę.

Co to jest bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Jak można uzyskać bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy przyznaje starosta na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Do jakiej wysokości starosta finansuje koszty szkolenia?

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
- jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
- przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości od 150 zł do 200 zł w zależności od czasu trwania szkolenia.
- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości od 550 zł do nawet 1500 zł w zależności od czasu trwania szkolenia.

A jeśli koszt szkolenia przekroczy wartość bonu?

Starosta finansuje koszty szkolenia, badań lekarskich oraz przejazdu i zakwaterowania do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie)

DARR

DARR info

Masz pytania? Chcesz, abyśmy bardziej szczegółowo opowiedzieli Ci o naszych produktach i usługach?

Skontaktuj się